Adatvédelmi tájékoztató

Jelen adatkezelési tájékoztatónak az a célja, hogy a honlap Üzemeltetője (Adatkezelő) tájékoztassa a honlapjára látogatókat, regisztrálókat a szolgáltatás igénybevételével összefüggő személyes adatok és információk kezeléséről és védelméről, az érintettek jogairól.

A honlap Felhasználó (egyben: Érintett) által megadott személyes adatok kezelése és tárolása során az Adatkezelő, az Európai Parlament és a Tanács általános adatvédelemről szóló 2016/679 rendelete, az Információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 2011.évi CXII. törvény, az Egészségügyi és hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII törvény, az adatvédelmi hatóság (NAIH) állásfoglalásai és a jelen Tájékoztató figyelembevételével jár el.

Az Adatkezelő az érintett hozzájárulásával, önkéntesen megadott adatokat célhoz kötötten, bizalmasan kezeli és a biztonságos adatkezelést elősegítő minden intézkedést megtesz.

A honlap használata során, a regisztráció előtt kérjük, szíveskedjen megismerni a jelen Tájékoztatóban foglalt a rendelkezéseket, mivel a regisztráció esetén azok- egyoldalú nyilatkozattal- elfogadottnak tekintendők, meghatározva az adatkezeléssel, adatvédelemmel kapcsolatban a felek jogait és kötelezettségeit az adatkezelés jogalapját, célját, a kezelt adatok körét, az adatvédelmi incidens eseteit és a jogérvényesítési lehetőségeket.

Az Adatkezelő vállalja, hogy a weboldalának üzemeltetésével és a szolgáltatásával kapcsolatos adatkezelése megfelel a mindenkori a hatályos uniós és a magyar szabályozásnak.
Az Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen tájékoztatóban foglalt szabályokat.
Az adatkezelő fenntartja magának a mindenkori jogot a tájékoztató megváltoztatására, de kötelezettséget vállal annak nyilvánosságra hozatalára és közzétételre.
A Szabályzat hatálya:
A szabályzat hatálya kiterjed a honlapon történő regisztrációt követően egészségügyi tájékoztatási és konzultációs szolgáltatását igénybe vevő résztvevőre, illetve azokhoz kapcsolódóan bármely adatkezelőre.
A társaság által nyújtott egészségügyi tájékoztatási és konzultációs szolgáltatását, valamint ahhoz kapcsolódó egyéb szolgáltatást igénybe vevő az adatkezeléssel érintett személyre.

Az Üzemeltető a honlapon keresztül elérhető egészségügyi tájékoztatási és konzultációs szolgáltatás nyújtására az Elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001 évi CVIII. tv.  3.§ alapján előzetes engedély nélkül jogosult, a NAIH nyilvántartási rendszerbe történő bejelentés mellett jogosult.

1. A honlap Üzemeltető adatai:

Horváthné Dr. Tajti Zsanett egyéni vállalkozó        
Székhely: 6726 Szeged, Izabella u. 15.
Nyilvántartási szám: 51749057
Adószám: 74257696-1-26
Adatvédelmi ügyekben kapcsolattartásra jogosult személy: Horváthné Dr. Tajti Zsanett
Elérhetőségek: e-mail: kapcsolat[kukac]tunderidoktotneni.hu
Telefon: +36 70 2754770

2. Értelmező rendelkezések:

2.1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;

2.2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

2.3.különleges adat:
a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,
b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat,

2.4. egészségügyi adat: az érintett testi, értelmi és lelki állapotára, kóros szenvedélyére, valamint a megbetegedés, illetve az elhalálozás körülményeire, a halál okára vonatkozó, általa vagy róla más személy által közölt, illetve az egészségügyi ellátóhálózat által észlelt, vizsgált, mért, leképzett vagy származtatott adat; továbbá az előzőekkel kapcsolatba hozható, az azokat befolyásoló mindennemű adat (pl. magatartás, környezet, foglalkozás);

2.5. személyazonosító adat: a családi és utónév, leánykori név, a nem, a születési hely és idő, az anya leánykori családi és utóneve, a lakóhely, a tartózkodási hely, a társadalombiztosítási azonosító jel (a továbbiakban: TAJ szám) együttesen vagy ezek közül bármelyik, amennyiben alkalmas vagy alkalmas lehet az érintett azonosítására;

2.6.  gyógykezelés: minden olyan tevékenység, amely az egészség megőrzésére, továbbá a megbetegedések megelőzése, korai felismerése, megállapítása, gyógyítása, a megbetegedés következtében kialakult állapotromlás szinten tartása vagy javítása céljából az érintett közvetlen vizsgálatára, kezelésére, ápolására, orvosi rehabilitációjára, illetve mindezek érdekében az érintett vizsgálati anyagainak feldolgozására irányul, ideértve a gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök, gyógyászati ellátások kiszolgálását, a mentést és betegszállítást, valamint a szülészeti ellátást is;

2.7. orvosi titok: a gyógykezelés során az adatkezelő tudomására jutott egészségügyi és személyazonosító adat, továbbá a szükséges vagy folyamatban lévő, illetve befejezett gyógykezelésre vonatkozó, valamint a gyógykezeléssel kapcsolatban megismert egyéb adat;

2.8. egészségügyi dokumentáció: a gyógykezelés során a betegellátó tudomására jutott egészségügyi és személyazonosító adatokat tartalmazó feljegyzés, nyilvántartás vagy bármilyen más módon rögzített adat, függetlenül annak hordozójától vagy formájától;

2.9. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

2.10. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri;

2.11. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

2.12. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

2.13. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

2.14. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

2.15. adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

2.16. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

2.17. adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a amely a tárolt adatok véletlen, vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését, vagy az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi

3. Az adatkezeléssel érintettek köre:

A jelen tájékoztatóban szereplő adatkezelési szabályok a honlapra látogató, ott regisztráló természetes személyekre vonatkozó személyes adatok kezelésére vonatkoznak, azaz minden olyan esetre, amikor az Adatkezelő olyan adat birtokába jut, amely természetes személlyel összeköthető, vele azonosítható adatra vonatkozik.

4. A honlap Üzemeltető az adatokat a GDPR előírásai szerint az alábbi alapelvek betartásával kezeli:

 • jogszerűség: az adatkezelésre a társaság rendeletben meghatározott jogalappal rendelkezik: az adatkezelésnek oka van
 • tisztességesség: jogszabályokban foglaltak szerint és az érintett érdekeinek szem előtt tartásával történik az adatkezelés
 • átláthatóság: az adatkezelés minden folyamatában nyomon követhető
 • célhoz kötöttség: adatokat kizárólag az érintett tudomására hozott, előre meghatározott célnak megfelelően kezeli a társaság,
 • adattakarékosság: adatokat csak annyiban és olyan ideig gyűjtünk, amely a jogalaphoz szükséges
 • pontosság: az adatokat valóságtartalmuknak megfelelően tartjuk nyilván, ennek érdekében biztosításra kerül a helyesbítés, korlátozás, törlés joga
 • korlátozott tárolhatóság: adatokat csak a jogalaphoz szükséges ideig őrzünk meg,
 • integritás és bizalmas jelleg: biztosítjuk, hogy csak azok férjenek hozzá az adatokhoz, akiknek a szolgáltatás teljesítéséhez, a rögzített cél teljesítéséhez szükséges.

5. Az Adatkezelés jogalapja, célja, az adatok felhasználásának köre:

5.1. Az adatkezelés jogalapja a honlapra látogató, vagy felhasználó önkéntes hozzájárulása, vagy a jogi kötelezettség/szerződés teljesítése.
Az Üzemeltető az adatkezeléssel érintett adatokat csak a szolgáltatás biztosításához, fejlesztéséhez szükséges mértékben, célhoz kötötten használhatja fel.

5.2. Az adatkezelés célja a honlapra látogatók, regisztrálók által igénybe vett szolgáltatás, egészségügyi tájékoztatás, tanácsadás teljesítéséhez szükséges információk biztosítása.

5.3. A regisztráció alakalmával történő személyes adat rendelkezésre bocsájtásával a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy adatait a szolgáltatás teljesítése érdekében, azok megadásakor ismert célra az Üzemeltető felhasználja.
Ha a Felhasználó egy másik személy nevében, vagy érdekében, esetleg megbízásából veszi igénybe a szolgáltatást, az Ő felelőssége az érintett személy adatainak közléséhez történő beleegyezés megszerzése. A hozzájárulás tényének bizonyítása, ebből eredő vita esetén a Felhasználót terheli.
Az Üzemeltető a birtokába került személyes adatokat, az egészségügyi szakember /szak/orvos, harmadik személy részére külön hozzájárulás nélkül nem adja tovább, illetve nem teszi hozzáférhetővé azokat zártan kezeli.

5.4. Az Üzemeltető egyes személyes adatnak nem minősülő, anonim információkat, összesített, feldolgozott formában nyilvánosságra hozhat, annak érdekében, hogy a szolgáltatása működéséről tájékoztassa az igénybe vevőket, érdeklődőket.

5.5. Az Üzemeltető a Felhasználók számítástechnikai eszközeire vonatkozó, a regisztrációhoz megadott adatokat is gyűjthet, ezek tárolása, felhasználása azonban csak személyazonosításra alkalmatlan módon, feldolgozott, összesített formában lehetséges, a szolgáltatás fejlesztése érdekében.
Az Üzemeltető a szolgáltatás igénybevétele esetén egyedi azonosítót cookie-t helyezhet el a felhasználó számítógépén, ezeket kizárólag a Felhasználó azonosításának megkönnyítésére használja fel. A Felhasználó a cookie elhelyezését letilthatja, mely a weblap szolgáltatásainak igénybevételét nem akadályozza.
Az Üzemeltető tájékoztató anyagokat küldhet a szolgáltatás tartalmával, igénybevételével kapcsolatos változásokról, melyek küldését a Felhasználó letilthatja.

5.6. Az Üzemeltető az igénybe vevő személyes egészségügyi adatai tekintetében adatrögzítést, adatkezelést nem végez.
A szolgáltatás nyújtásában közreműködő egészségügyi szakemberrel, /szak/orvossal történő konzultáció keretében a Felhasználó által önkéntesen rendelkezésre bocsájtott, személyazonosításra alkalmas, vagy anonim egészségügyi adatokat végpontok közötti tikosítással védi az Üzemeltető, azok bármilyen formában történő további felhasználása csak az egészségügyi szakember, /szak/orvos által összesített, feldolgozott, személyazonosításra nem alkalmas módon lehetséges.
A szolgáltatás nyújtásában közreműködő egészségügyi szakember, /szak/orvos, feljegyzést készíthet a Felhasználó végpontok között titkosított oldalán, a tájékoztatásról, a konzultációról, illetve az azok alapját képező a Felhasználó által önkéntesen rendelkezésre bocsájtott egészségügyi adatokról, melyet a Felhasználó megtekinthet.

5.7. A weblap segítségével elérhető, ott regisztrált, a szolgáltatásban közreműködő egészségügyi szakemberek /szak/orvosok, tudomására jutott egészségügyi adatok célhoz kötött kezeléséért, felhasználásáért az Üzemeltető és a szolgáltatásban közreműködők közötti szerződés alapján kizárólag az közreműködő egészségügyi szakember, /szak/orvos tartozik felelőséggel.

5.8 A weboldal látogatóit, jellemzőit a Google Analytics webanalitikai szolgáltatás méri. A Google Analytics működése során számos jellemzőjét naplózza a látogatóknak, mint például: honnan érkezett, milyen böngészőt, vagy milyen operációs rendszert használ, mely oldalakat nézi meg. A Google Analytics által tárolt adatok nem alkalmasak arra, hogy Önt, mint magánszemélyt név szerint azonosítsuk, azonban egy későbbi látogatása során képes felismerni, hogy az Ön számítógépéről, az Ön által használt böngészővel valaki már járt korábban a weboldalunkon. A méréshez a rendszer kisméretű adatfájlokat, ún. sütiket (cookiekat) helyez el böngészőjében. A mérés célja a felhasználói szokások megismerése (ezáltal az oldal bővítése, fejlesztése az így kinyert információk alapján), az oldalra érkező látogatók keresési szokásainak felmérése, az alkalmazott kereső kifejezések feltérképezése. Amennyiben nem szeretné, hogy a Google Analytics a fenti adatokat az ismertetett módon és céllal mérje, telepítse böngészőjébe az alábbi kiegészítőt: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

6. A Felhasználó kezelt adatai
A szolgáltatás nyújtásához az egészségügyi tájékoztatáshoz konzultációhoz szükséges személyes és egészségügyi adatok.

 • teljes név
 • számlázási cím
 • e-mail cím
7. Adatkezelésre jogosultak

www.tunderidoktorneni.hu egyedi domain nevű honlap üzemeltetője (adatkezelője), vagy a megbízott adatfeldolgozó.

7.1 Adattovábbítási nyilatkozat az online fizetéshez: OTP SimplePay
Tudomásul veszem, hogy a Horváthné Dr. Tajti Zsanett e.v. (székhely: 6723 Szeged, Hajós utca 28/a. II/7.) adatkezelő által a www.tunderidoktorneni.hu weboldal felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: teljes név, e-mail cím, megvásárolt csomag neve.
Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff

7.2 Adattovábbítási nyilatkozat az online számlázáshoz: Számlázz.hu
Tudomásul veszem, hogy a Horváthné Dr. Tajti Zsanett e.v. (székhely: 6723 Szeged, Hajós utca 28/a. II/7.) adatkezelő által a www.tunderidoktorneni.hu weboldal felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek a KBOSS.hu Kft. (1031 Budapest, Záhony utca 7/C.), mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: teljes név, e-mail cím, számlázás cím, megvásárolt csomag neve.

8. Az adatok rögzítésének és tárolásának módja:

8.1. Az üzemeltető, illetve az adatfeldolgozó az adatokat közvetlenül az érintettektől veszi fel, azt követően, hogy az adatkezelés célja, a kezelendő adatok fajtája, az adatkezelés időtartama az érintettek számára a jelen tájékoztatóban foglaltak alapján megismerésre és elfogadásra került.
A regisztráció alakalmával történő személyes adat rendelkezésre bocsájtásával a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy adatait a szolgáltatás teljesítése érdekében, azok megadásakor ismert célra az Üzemeltető felhasználja.
Az adatokat a honlap Üzemeltető társaság elektronikus úton gyűjti és tárolja. Az adatkezelő az adatokat oly módon kezeli, hogy ahhoz illetéktelen ne férhessen hozzá és adatvesztés, vagy törlés veszélye ne álljon fenn.

8.2. Az elektronikus úton nyilvántartott adatok a honlap üzemeltető tárhely szolgáltatójának szerverén kerülnek tárolásra.
A honlap szoftver működtetéséhez  szükséges hálózati és üzemeltetési környezet biztosítása, a honlap üzemeltetése Német János egyéni vállalkozó (5700 Gyula Liszt Ferenc u 7. ,hoszting@omwings.hu) szerverén történik tárhely biztosítással.
Az informatikai hálózatának külső védelméről, többszintű tűzfal-rendszer gondoskodik.
Az adatbázisokban tárolt adatok védelmét általában kétszintű hozzáférés-védelem biztosítja. Más számítógépről nem lehet közvetlenül meghívni vagy elérni az adatbázist. Adatbázis-szinten közvetlenül az adatok csak a rendszergazda (vagy teljes joggal rendelkező adatbázis felhasználó) részére elérhetők, más személyek, csak az adatbázishoz kapcsolódó alkalmazáson keresztül érhetik el a tárolt adatokat. Ezek az alkalmazások részint elkülönülő saját felhasználó azonosítást használnak.
Az elektronikus adatok olyan módon kerülnek törlésre, hogy visszaállításuk ne legyen lehetséges, a papíralapú adatok megsemmisítőben vagy erre jogosítvánnyal rendelkező megsemmisítéssel főtevékenysége szerint szakszerűen foglalkozó cég megbízásával kerül sor.
Az adatok törlését kérelemre az adatok kezelésével foglalkozó munkatárs végzi el, egyéb esetben folyamatosan, de legalább minden évben egy alkalommal a kezelésükre jogosult munkatársak által felülvizsgálatra kerülnek az adatok, és amennyiben megőrzésük már nem szükséges, úgy az törlésre kerülnek.

8.3. Az Üzemeltető a fentieken kívül, akkor is kezelheti adatait, ha jogos érdeket tud bizonyítani adatai kezelése vonatkozásában.

8.4. A z üzemeltető kezeléséből, ide nem értve az adatfeldolgozónak történő átadást, az adatok az érintettek/ felhasználók/ hozzájárulása nélkül nem kerülnek ki.

8.5.Az Üzemeltető tájékoztató anyagokat küldhet a szolgáltatás tartalmával, igénybevételével kapcsolatos változásokról, melyek küldését a Felhasználó letilthatja.

9. Az Üzemeltető által igénybe vett adatfeldolgozókról elérhetőségeinken kaphat tájékoztatást.
Adatfeldolgozóink az adatfeldolgozás során kötelezettséget vállalnak a jelen tájékoztató szerinti adatkezelésre.

10. A honlap üzemeltető az adatokat továbbítja

 • feldolgozási tevékenysége keretében az adatkezelő utasításai alapján hatóságnak bevallás teljesítésével kapcsolatban, vagy
 • vele adatfeldolgozási szerződést kötő, a szerződés teljesítésében közreműködő alvállalkozója részére, vagy
 • ha az adattovábbítást az érintett kéri, vagy ahhoz előzetesen hozzájárult, vagy
 • ha erre jogszabály kötelezi.

11. Az adatok őrzésének időtartama:

Amennyiben adatait az Ön hozzájárulása alapján kezeljük és más jogalap (pl. szerződés teljesítése) nem áll fenn, úgy adatait addig kezeljük, amíg Ön hozzájárulását vissza nem vonja, vagy az adatkezelésnek már nincsen célja és Ön adatai törléséhez hozzájárult.
Amennyiben adatait szerződés teljesítése okán kezeljük, úgy a szerződés teljesítéséig és a szerződés megszűnését követő 5 évig kezeljük, a számviteli beszámolónkat alátámasztó iratokat 8 évig őrizzük meg. Ezt követően az adatokat töröljük.
Amennyiben jogos érdek áll fenn adatai kezelése tekintetében, úgy adatait addig kezeljük, amíg a jogos érdeket bizonyítani tudjuk. A jogos érdek megszűnésétől számított 5. év végéig őrizzük meg adatait.

12. Az érintettek jogai és érvényesítésük

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél
a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
b) személyes adatainak helyesbítését, valamint
c) személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását.

Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

13. Adatvédelmi incidens és annak kezelése

13.1. Az Érintett bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni.
Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Az Üzemeltető a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.
Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti.

13.2. Ha a panaszkezelés az előzetes egyeztetés a Felhasználó részére nem kielégítő, úgy jogi eljárást kezdeményezhet a panasz jellégének megfelelő hatóságnál, vagy a bíróságnál.

13.3. Az Érintett, az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján

 • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat vagy
 • Bíróság előtt érvényesítheti jogait.

13.4. Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a weblapon történő tájékoztatás mellett a felhasználási feltételeket megváltoztassa, melyek meghatározott időponttól, ennek hiányában a weblapon történő közzététel időpontjától hatályosak. A felhasználási feltételek módosulásának elfogadását jelenti, ha a Felhasználó a hatálybalépés időpontjától számított 15. napon belül nem kezdeményezi a regisztrációja törlését.

13. 5. A Felhasználók a weblap használatával, működésével, valamint a szolgáltatás kapcsolatos, észrevételeket, panaszokat az igénybevevők kizárólag elektronikus úton  az Üzemeltető megadott e-mail címére küldhetik el.
Az Üzemeltető az észrevételeket feldolgozza és a szolgáltatás fejlesztése során figyelembe veszi, a panaszokat kivizsgálja és a felelősségi körébe tartozó esetekben, annak eredményéről, a megtett intézkedésről a Felhasználót értesíti.

13.6.  Ha Felhasználó az általános szerződési feltételekkel ellentétes, azzal nem összeegyeztethető, vagy jogszabállyal ellentétesen jár el, mellyel összefüggésben az Üzemeltető eljárás megindítását kezdeményezi az ügyfél azonosítása céljából személyes és egyéb adatait felhasználhatja.
Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a szolgáltatás nyújtását valamely Felhasználó irányába megtagadja.

13.7. Amennyiben az Érintett szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg vagy a Weboldal használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult az Érintettel szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

14. A Felek tudomásul veszik, hogy a jelen általános szerződési feltételek az Üzemeltetőre azok weblapon történő közzétételétől, a Felhasználóra a regisztrálástól aláírás nélkül is kötelezőek.


Szeged 2023.06.01.

Horváthné Dr.Tajti Zsanett
üzemeltető