Általános Szerződési Feltételek

1. Általános rendelkezések:

Tájékoztatjuk, hogy az elektronikus kereskedelmi szolgáltató (továbbiakban: Üzemeztető) által működtetett, www.tunderidoktorneni.  weboldalon (továbbiakban: weblapon) történő regisztrációval Ön, mint igénybe vevő /továbbiakban: Felhasználó), elfogadja a szolgáltatással kapcsolatos, a jelen felhasználási, szerződési feltételekben rögzített rendelkezéseket.

1.1. A weblap további használata előtt ezért, szíveskedjen megismerni ezeket a rendelkezéseket, mivel a regisztráció esetén azok, mint általános szerződési feltételek, - egyoldalú nyilatkozattal- elfogadottnak tekintendők, meghatározva a szolgáltatás nyújtásával, illetve igénybevételével kapcsolatban a felek jogait és kötelezettségeit, az esetleges jogvita elbírálására irányadó jogot és a joghatóságot.

1.2. A regisztráció előtt szíveskedjen megismerni és elfogadni az Üzemeltető Adatvédelmi tájékoztatóját is.

1.3. A weblap Üzemeltetője:                                                 
Horváthné Dr. Tajti Zsanett egyéni vállalkozó        
Székhely: 6726 Szeged, Izabella u. 15.
Nyilvántartási szám: 51749057
Adószám: 74257696-1-26
Elérhetőségek: e-mail: kapcsolat[kukac]tunderidoktorneni.hu
Telefon: +36 70 2754770

A weblap Üzemeltetője a szolgáltatás nyújtására Elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001 évi CVIII. tv.  3.§ alapján előzetes engedély nélkül jogosult.

1.4.  A Felhasználó az a természetes, vagy jogi személy nevében eljáró személy, aki a weblap egészségügyi tájékoztatási és konzultációs szolgáltatását igénybe veszi.

1.5. A Szolgáltatás igénybevételéhez regisztráció szükséges, mely a felhasználó adatainak megadásával és a regisztráció elindításával történik. A regisztrációval, Ön, mint Felhasználó és az Üzemeltető, mint elektronikus szolgáltatást nyújtó között a jelen felhasználási feltételekben foglalt tartalommal létrejött, egészségügyi tájékoztatási és konzultációs szolgáltatásra irányuló szerződés, mely akkor lép hatályba, amikor a Felhasználó a szolgáltatás ellenértékének megfizetéséhez díjcsomagot vásárol.

1.6. Az általános felhasználási feltételekben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog, különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. és az Elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001 évi CVIII. tv. vonatkozó rendelkezései az irányadóak. A hivatkozott jogszabályok kötelező rendelkezései a Felekre külön kikötése nélkül is irányadók.

A Felek a szolgáltatással összefüggő vitás kérdéseket elsődlegesen egymás közötti egyeztetéssel rendezik, s csak ennek eredménytelensége esetén vesznek igénybe jogi utat. Az esetleges jogviták rendezésére, a Felek kikötik perértéktől függően a Magyarországon működő Szegedi Járásbíróság, illetve a Szegedi Törvényszék kizárólagos illetékességét.

1.7. Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a weblapon történő tájékoztatás mellett a felhasználási feltételeket megváltoztassa, melyek meghatározott időponttól, ennek hiányában a weblapon történő közzététel időpontjától hatályosak. A felhasználási feltételek módosulásának elfogadását jelenti, ha a Felhasználó a hatálybalépés időpontjától számított 15. napon belül nem kezdeményezi a regisztrációja törlését.

1.8. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2011. évi CVIII. tv 5.§ alapján a szerződési feltételeknek a regisztrációval történő elfogadása, a Felhasználó által írásban tett jognyilatkozatnak minősül, melyet az Üzemeltető nem iktat.

1.9. Az internetes cím, domain név regisztrált, a logó védjegyoltalom alá tartozó.

A weblap rendszere, a számítógépi program, a hozzátartozó dokumentáció, valamint a szolgáltatás konkrét megoldása, a weblapon található valamennyi információ szerzői jogai időbeni és térbeni korlátozás nélkül az Üzemeltetőt illetik meg. Ezek bármilyen formában történő felhasználása csak a Szerzői jogról szóló 1999. évi LXXIII tv. rendelkezéseinek betartásával lehetséges. Jogosulatlan felhasználás esetén a jogsértővel szemben az Üzemeltető jogi eljárást kezdeményez.

2. A szolgáltatás célja és jellege, felelősség:

2.1. A jelen weblap megteremti egy olyan elektronikus szolgáltatás igénybevételének a lehetőségét, hogy a regisztrált Felhasználó, díjcsomag vásárlásával, a honlapon megjelenített egészségügyi problémákról ,betegségekről tájékozódjon, illetve közvetlen egészségügyi konzultációt folytasson,  egy adott aktuális egészségügyi probléma, vagy valamely betegség általános  egészségügyi, orvosi ismeretei és megítélése  tekintetében, - a weblapon megjelenített,  olyan egészségügyi végzettségű szakemberrel /szakorvossal/, akinek feltüntetett szakirányú végzettsége és szakmai gyakorlata lehetővé teszi a személyre szabott tanácsadást.

2.2. Az Üzemeltető által nyújtott szolgáltatás teljesítésében közreműködő egészségügyi szakemberek, (szak)orvosok, a weblap felhasználásával igénybe vehető olyan konzultációs lehetőséget biztosítanak, mely keretében,  - az egyén egészségének megőrzését, továbbá a megbetegedések megelőzését, korai felismerését,  a betegség megállapításának és gyógykezelésének lehetőségeit, az életveszély elhárítását, a megbetegedés következtében kialakult állapot javítását, vagy a további állapotromlás megelőzését célzó – interaktív tanácsadást kap a Felhasználó,- mely a magasszínvonalú szakmai tartalom ellenére- tájékoztató jellegű, nem helyettesíti  az egészségügyi szakemberrel, (szak)orvossal való személyes találkozást, a beteg vizsgálaton alapuló kezelését, gondozását, ápolását, egészségügyi rehabilitációját, ennek megfelelően nem  minősül egészségügyi szolgáltatásnak, hanem a TEÁOR alapján  egyéb oktatás tevékenység körébe tartozik. Az általános egészségügyi tájékoztatásért az Üzemeltető, a konzultációért pedig az Üzemeltető és a szolgáltatásban közreműködők közötti szerződés alapján kizárólag az közreműködő egészségügyi szakember, /szak/orvos tartozik gondossági felelőséggel.

2.3. A szolgáltatás igénybevétele során az egészségügyi szakember /szak/orvos által a Felhasználó információira alapozott,- az  egészségének megőrzését, továbbá a megbetegedés megelőzését, korai felismerését,  a betegség megállapításának és gyógykezelésének lehetőségeit, az életveszély elhárítását, a megbetegedés következtében kialakult állapot javítását, vagy a további állapotromlás megelőzését célzó,- tájékoztatás, tanácsadás, orvossal történő, gyógykezelésre irányuló személyes találkozás nélküli felhasználásával összefüggésben keletkező esetleges, hátrányokért, károkért az Üzemeltető és a közreműködő egészségügyi szakember /szak/orvos felelőséget nem vállal.

2.4. Az Üzemeltető, a szolgáltatásban közreműködő egészségügyi szakemberrel, /szak/orvossal történő konzultációról, tanácsadásról felvételt nem rögzít, nem tárol. A Felhasználó a konzultációról, tanácsadásról felvételt, vagy bármely formában rögzítést, csak a tájékoztatást, tanácsadást nyújtó egészségügyi szakember előzetes hozzájárulásával készíthet.

2.5. A Felek tudomásul veszik és elfogadják, hogy az Üzemeltető szolgáltatása, az egészségügyi szakember /szak/orvos által a Felhasználó részére nyújtott tanácsadás, konzultáció tekintetében közvetített szolgáltatást tartalmaz.

2.6. Az Üzemeltető a honlapon szolgáltatásokat, termékeket hirdethet, a gyógyszer adatbázis azonban csak az egészségügyi tájékoztatás részeként kerül megjelenítésre.

3. Adatkezelés 

3.1. Az Üzemeltető a Felhasználók személyes adatainak a védelmét, a Polgári Törvénykönyv szóló 2013. V. tv, valamint a Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. tv., az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII tv, rendelkezéseivel összhangban biztosítja, a mellékelt adatvédelmi tájékoztató szerint.

4. A szolgáltatás igénybevételének módja, a szolgáltatás ellenértékének megfizetése:

4.1.A Felhasználó az általános szerződési feltételek megismerését követően a regisztrációval elfogadja a szolgáltatás nyújtás általános szerződési feltételeit.

4.2. Felhasználó egy havi, két havi, vagy három havi un. VIP tanácsadási díjcsomagot vásárolhat az Üzemeltetőtől, mindegyik csomagunk tartalmazza a weboldalunk teljes szakmai adatbázisához és ismeretanyagához való hozzáférést. Az orvosainknak feltett kérdések a csomagok szerint maximálva vannak az egy havinál 3, a két havinál 6. a három havinál 10 darabban. Az Üzemeltető a  három havi un. VIP díjcsomag esetén 8 órán belül, a két havi díjcsomag esetén 48 órán belül, a három havi díjcsomag esetén 24 órán belül teljesíti a megbízást. Ha a csomagban lévő kérdések elfogynak, a Felhasználó azonos e-mail címről csak a határidő leteltét követően fizethet újra. A kérdések megválaszolása a beérkezés sorrendjében történik, ha VIP csomagot vásárol a Felhasználó, akkor soron kívül kap választ.

4.3. Az előfizetés menete

  1. A csomag kiválasztása után a regisztrációs felületen szükséges a teljes név, e-mail cím, és jelszó megadása. Akár a Facebook fiókjával is regisztrálhat.
  2. A regisztrációt követően átirányítjuk az OTP SimplePay felületére, ahol bármilyen bankkártyával tud fizetni (a fizetés csak ilyen módon lehetséges). Sikeres, vagy sikertelen tranzakció esetében a rendszer figyelmeztető üzenet ad.
  3. A számlázást a www.szamlazz.hu rendszere azonnal elvégzi és sikeresség esetén automatikusan tőlük e-mailben megkapja a számlát.
  4. Végül az "Előfizetés" menüben felteheti a kérdése(i)t és korlátlanul böngészheti a portált, míg le nem jár az időkorlát.

4.4. A vásárolt díjcsomag ellenében, a vásárlás időpontjától számított 1-3 hónap végéig lehet a szolgáltatást igénybe venni. A fel nem használt díjcsomag ellenértékét az Üzemeltető a lejárati időszakot követően nem téríti vissza.

5. Panaszkezelés:

5.1. A weblap használatával, működésével, valamint a szolgáltatás, az egészségügyi tájékoztatás, konzultáció biztosításában résztvevő egészségügyi szakemberek, /szak/orvosok tevékenységével kapcsolatos, észrevételeket, panaszokat az igénybevevők kizárólag elektronikus úton kapcsolat@tunderidoktorneni.hu  e-mail címre küldhetik el az Üzemeltetőnek.

5.2. Az Üzemeltető az észrevételeket feldolgozza és a szolgáltatás fejlesztése során figyelembe veszi, a panaszokat kivizsgálja és a felelősségi körébe tartozó esetekben, annak eredményéről, a megtett intézkedésről a Felhasználót értesíti. Ha a panaszkezelés az előzetes egyeztetés a Felhasználó részére nem kielégítő, úgy jogi eljárást kezdeményezhet a panasz jellégének megfelelő hatóságnál, vagy a bíróságnál.

5.3. Ha Felhasználó a jelen általános szerződési feltételekkel ellentétes, azzal nem összeegyeztethető, vagy jogszabállyal ellentétesen jár el, mellyel összefüggésben az Üzemeltető eljárás megindítását kezdeményezi, az ügyfél azonosítása céljából személyes és egyéb adatait felhasználhatja. Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a szolgáltatás nyújtását valamely Felhasználó irányába megtagadja, különösen ha a személyiségi jogokat, vagy az adatvédelmet sértő módon veszi igénybe a szolgáltatást.

6. Vegyes rendelkezések

6.1. A Felhasználó kijelenti, hogy az általános szerződési feltételeket elolvasta és értelmezés és megértés követően, a regisztrációval, mint egy oldalú nyilatkozattal azokat elfogadta.

6.2.A Felek tudomásul veszik, hogy a jelen általános szerződési feltételek az Üzemeltetőre azok weblapon történő közzétételétől, a Felhasználóra a regisztrálástól aláírás nélkül is kötelezőek.


Szeged, 2023.06.01.

Horvátné Dr. Tajti Zsanett
üzemeltető